Rekrutacja rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo
Wyniki rekrutacji zostaną przekazane Państwu indywidualnie na prywatne maile z systemu nullo, oraz zostaną wywieszone w miejscu dostępnym dla rodziców w placówce w dniu 24 kwietnia 2020 r. 

 

Informacja dotycząca rekrutacji 2020/2021
Dbając i bezpieczeństwo naszych pracowników oraz mieszkańców, którzy będą zapisywać swoje dzieci do żłobka dostosowujemy zasady rekrutacji do obecnie panującej sytuacji.
Szanowni Państwo biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną, w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID 19 informujemy, że wnioski z kompletem dokumentów będzie można przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: intendent@zm3.pruszkow.pl Bardzo prosimy o wpisanie w treści wiadomości Imię i Nazwisko dziecka, PESEL dziecka i nr. tel. do rodzica/opiekuna (ułatwi to nam znalezienie dziecka w systemie w razie problemów z odczytaniem informacji na przesłanym dokumencie)

Informujemy również, że Rodzice, którzy nie będą mieli możliwości przesłania dokumentów drogą elektroniczną, będą mogli przynieść dokumenty w wersji papierowej (w zamkniętej kopercie opisanej Imieniem i Nazwiskiem rodzica/opiekuna nr. tel. i adresem poczty elektronicznej) Będzie dla Państwa przygotowane specjalne stanowisko gdzie będzie można bezpiecznie przekazać dokumenty.

Dokumenty w wersji papierowej składacie Państwo w naszej placówce:
Poniedziałek, wtorek, piątek w godzinach 8.00-11.00
Środa, czwartek w godzinach 13.00-16.00
Informacje będzie można uzyskać wyłącznie telefonicznie i mailowo w godz. 8.00-16.00
Na naszej stronie internetowej na bieżąco będą ukazywały się wszystkie komunikaty i aktualizacje.

 

Uwaga podajemy Państwu nowe informacje dotyczące rekrutacji, oraz nowy harmonogram.

Wydrukowane wnioski prosimy przynosić do placówki w dniach od 30.03- 8.04.2020 r. Wnioski dostarczają Państwo w zamkniętych kopertach z opisem: Imię i Nazwisko rodzica, nr. telefonu, oraz adres poczty elektronicznej. Prosimy żeby do wniosków dołączony był komplet dokumentów. 

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją, proszę śledzić informacje na naszej stronie internetowej. W późniejszym terminie podamy państwu godziny składania wniosków w placówce, oraz będziemy przekazywać Państwu na bieżąco informacje dotyczące rekrutacji. 

żłobki nowy harmonogram

Uwaga zmiany w harmonogramie rekrutacji

Dbając i bezpieczeństwo naszych pracowników oraz mieszkańców, którzy będą zapisywać swoje dzieci do pruszkowskich przedszkoli, żłobków i klas I szkół podstawowych, dostosowujemy zasady rekrutacji do obecnie panującej sytuacji.
W dniach 16 – 30 marca br. odbędzie się tylko rekrutacja elektroniczna:

Żłobki poprzez stronę : pruszkow.nullo.pl
Przedszkola przez stronę : pruszkow.formico.pl 

W dniach 30 marca – 08 kwietnia br. będzie można składać wnioski do placówek w formie papierowej.

W dniach 16 – 27 marca br. w godzinach 8.00-16.00 w żłobku będzie można uzyskać informację telefoniczną.

Na naszej stronie na bieżąco będą ukazywały się wszystkie komunikaty i aktualizacje.

Harmonogram rekrutacji do żłobka jest nadal aktualny. Rodzice logują się na stronie:

pruszkow.nullo.pl

Aby w procesie rekrutacji ograniczyć do niezbędnego minimum kontakt rodziców z pracownikami w placówkach oświatowych utworzone zostaną stanowiska rekrutacyjne przy drzwiach wejściowych, gdzie będą pobierane wnioski od rodziców.

Rekrutacja dzieci do żłobków obejmuje dzieci od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia. Zapisy za pomocą systemu elektronicznego będą odbywały się:
od 16 marca 2020 r. od godz. 8.00 do 30 marca 2020 r. do godz. 16.00.
Rodzice dzieci już uczęszczających do żłobków składają:
„Deklarację o kontynuowaniu opieki żłobkowej” w terminie od 24 lutego 2020 r. od godz. 8.00 do 6 marca 2020 r. do godz. 16.00.
Jedynie w przypadku zmiany placówki ww. dzieci podlegają ponownie procedurze rekrutacji.
Rekrutacja do żłobków będzie przeprowadzana zgodnie z następującymi kryteriami:
1. wielodzietność rodziny kandydata;
2. niepełnosprawność kandydata;
3. dziecko obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących zawodowo lub uczących się (punktacja dla każdego rodzica);
4. niepełnosprawność jednego rodzica (prawnego opiekuna), wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
5. objęcie kandydata pieczą zastępczą;
6. dziecko, którego rodzice odprowadzają podatek dochodowy w gminie Miasto Pruszków (punktacja dla każdego rodzica).
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. z 2019, poz. 409 ze zm.)
Uchwała Nr XLIII.450.2018 r. Rady Miasta Pruszkowa z dnia 1.03.2018 r.
Statuty żłobków.

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji będą udzielali dyrektorzy pruszkowskich placówek i Wydział Edukacji pod nr telefonów:
Żłobek Miejski Nr 1 tel. 22-758 81 32
Żłobek Miejski Nr 2 tel. 22-299 16 14, 22-299 16 10
Żłobek Miejski Nr 3 tel. 22-299 35 53
Urząd Miasta Pruszkowa – Wydział Edukacji tel. 22-735 87 54, 22-735 87 32

 

Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka Miejskiego w roku 2020-2021

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców i opiekunów