RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ŻŁOBKU MIEJSKIM NR 3
W PRUSZKOWIE
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) informujemy, iż:
I. ADMINISTRATOR
Administratorem Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest Żłobek Miejski nr 3 w Pruszkowie reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Jarzynowej 21, 05-800 Pruszków
tel. (22) 299 35 53
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
adres WWW: www zm3.pruszkow.pl
II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
2) pisemnie na adres siedziby Administratora (z adnotacją: Inspektor ochrony danych).
III. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzanie Pani/Pana/Dziecka danych osobowych odbywa się w związku z realizacją statutowych zadań Żłobka Miejskiego wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011r. (Dz. U. 2018, poz. 603).
IV. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1.Przetwarzanie Pani/Pana/Dziecka danych odbywa się w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Żłobek Miejski nr 3 w Pruszkowie obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
2.Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
3.Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt IV odbiorcami Pani/Pana/Dziecka danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych przepisów prawa, przetwarzają dane osobowe udostępnione przez Administratora.
VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
1.Pani/Pana/Dziecka dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
2.Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana/Dziecka dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz innych przepisów prawa w sprawie przechowywania akt i dokumentów, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
1)dostępu do treści swoich, oraz dziecka danych osobowych (art. 15 RODO),
2)sprostowania (poprawiania) swoich oraz dziecka danych osobowych (art. 16 RODO),
3)usunięcia swoich oraz dziecka danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, oraz gdy administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania (art. 17 RODO)
4)ograniczenia przetwarzania swoich oraz dziecka danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana i przetwarzanie jest niezgodne z prawem (art. 18 RODO),
5)przenoszenia swoich oraz dziecka danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 20 RODO), a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana/Dziecka danych (art. 21 RODO).
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
VIII. PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY
1.Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do wycofania zgody.
2.Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
IX. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana/Dziecka danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych i można kontaktować się z nim w następujący sposób:
1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
X. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
1.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Pani/Pana/Dziecka może być wymogiem:
1)ustawowym,
2)umownym,
3)warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
2.W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich lub dziecka danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
3.W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich (lub dziecka) danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
4.W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych (lub dziecka), nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
XI. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE
Pani/Pana/Dziecka dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym – profilowaniu.
X. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH
Pani/Pana/Dziecka dane osobowe nie podlegają przekazywaniu do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.